Kościół Świętego Franciszka z Asyżu

Kościół Świętego Franciszka z Asyżu

Kościół Świętego Franciszka z Asyżu jest oficjalnym kościołem parafialnym obrządku łacińskiego na Rodos. Znajduje się w pobliżu Bramy Atanazego, na granicy dwóch dzielnic Acandia i świętego Jana. W niedziele i święta Msza Święta sprawowana jest w języku greckim. Dzięki broszurom w 12 językach przygotowanym przez wolontariuszy wierni mogą śledzić teksty Mszy Świętej w ich własnym języku. Po każdej Mszy Świętej ojciec Łukasz, proboszcz i jego parafianie zbierają się w sali za kościołem lub w ogrodzie.Parafianie przygotowują ciasta typowe dla krajów skąd pochodzą.

W kościele odbywają się koncerty muzyki sakralnej. Pierwszy taki koncert dał włoski organista Stefano Pellini. Kościół zaprojektowany w 1930 roku słynie z doskonałej akustyki. Dźwięki od ołtarza docierają do końca kościoła i na odwrót.

Dane historyczne

Kamień węgielny pod budowę kościoła położono 20 września 1936 roku w obecności arcybiskupa i włoskiego gubernatora Lago. Kościół jest dziełem architekta Bernabiti i został zbudowany pod okiem inżyniera Vellini. Budowa została ukończona w 1939 roku. Jest on większy od kościoła Matki Bozej Zwycięskiej i dlatego stał się kościołem parafialnym misji franciszkańskiej na Rodos.

Cały kompleks - kościół, dzwonnica i klasztor (gdzie znajdują się biura parafialne, zakrystia, biblioteka i kilka pokoi), a także absyda na południowo-wschodniej stronie - jest pokryta kamieniem koskinou.

Fasada kościoła ma trzy łuki odpowiadające trzem drzwiom. Kościół ma układ bazyliki z trzema nawami z płaskimi stropami, transeptem z dwoma kaplicami na końcu i pół-eliptycznym chórem, do którego wpada światło z wąskich okien. Nawy boczne niższe i węższe są oddzielone od środkowej nawy rzędem kolumn; nawy zakończone są kaplicami i każda z nich ma sześć długich łukowych okien.
Wnętrze kościoła wykonane jest z różnych ale harmonijnych materiałów: podłoga z białego marmuru kalithea z szarym krzyżem z marmuru Gramata, ten sam rodzaj kamienia użyto do budowy ambony. Panele w oknach są z onyksu, balustrady i ołtarze w marmurze, a tabernakulum z kamienia kamiros.
W prezbiterium znajdująsię freski, dzieło Pietro Gaudenzi. Przedstawiają one trzy ważne wydarzenia w życiu świętego Franciszka: w centrum stygmatyzacja, po lewej stronie kazanie do ptaków a po prawej stronie cud wody. Na suficie nad ołtarzem głównym znajduje się krzyż, otoczony symbolami czterech ewangelistów.

Panele na ołtarzach bocznych są również dziełemGaudenzi. Przedstawiają one Zwiastowanie i świętego Maurycego. Niedawno miejscowy rzemieślnik przygotował żelazny posąg świętego Franciszka. Obecnie znajduje się on po prawej stronie kościoła: posąg świętego otoczony krzakami jeżyn, palmami i zwierzętami, które w szczególności przyciągają uwagę dzieci.
W 1940 roku wnętrze kościoła zostało upiększone wspaniałymi organami i ubogacone 14 płaskorzeźbami z terakoty przedstawiającymi Drogę Krzyżowa. Są one dziełem Monteleone.


On 20th September 1936, in the presence of the Archbishop and
the Italian Governor Lago the foundation stone of the church was laid in place. The church, planned by Arch. Bernabiti and built by Engineer Vellini, was completed in 1939. The church is larger than Sancta Maria, and it became the Parish church of the Franciscan Mission in Rhodes, which at the time hosted many Catholics.

The complex – the church, the bell tower and the monastery (including the parish offices, the vestry, the library and some lodgings) with the apse on the southeastern side – is coated with rustic Koskinou stone.

The church façade has three three arches corresponding to the 3 doors. The church has a basilica layout with three naves with flat ceilings, a transept with two chapels at the ends, and a semi-elliptic choir, which gets light from narrow windows. The lateral naves, lower and narrower, are separated from the central nave by pillars; the naves end in chapels and each one has 6 long-arched windows.

The inside of the church is made of different but harmonious materials: the floor is of Kalithea white marble with a grey cross of Gramata marble – the same kind of stone was used to build the pulpit; the window panes are in onyx, the balustrades and the altars in marble, the tables are monolithic blocks of Gramata stone and the tabernacles are in Kamiros stone.

The sanctuary wall frescoes are by Pietro Gaudenzi, who reproduced three important incidents in St. Francis’ life: the Miracle of the Stigmata in the centre, the Preaching to the Birds on the left and the Water Miracle on the right. On the ceiling above the central altar there is a cross, surrounded by the symbols of the 4 Evangelists set symmetrically.

The panels on the lateral altars are also by Gaudenzi, representing the Annunciation and St. Maurice. A local artisan has recently built an iron statue of St. Francis, presently on the right side of the church: the Saint’s statue is surrounded by bramble bushes, palm trees and animals, which particularly draw the attention of the children.

In 1940 the Church was also given its magnificent organ and enriched with 14 terracotta bas-reliefs representing the Via Crucis, sculpted by Monteleone.